Pakalpojumi

Ja jums ir domstarpības ar darba devēju, radies strīds ar darījuma partneri, nav risinājuma parādsaistību gadījumos, kā arī nepieciešams dokumentu audits vai apmācība, jautājiet. Piedāvāju prasības pieteikuma, paskaidrojumu, apelācijas sūdzību un citu dokumentu sagatavošanu tiesai civillietās un komerclietās, pārstāvību  tiesu instancēs. Sniegšu konsultāciju par jūsu tiesībām un tiesisko regulējumu par attiecīgo jautājumu.

Valsts un pašvaldību izdoto lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana.

Ja esat saskāries ar valsts pārvaldes iestāžu darbību, kas, jūsuprāt, nav likumīga, izmantojiet  paredzēto iespēju apstrīdēt un pārsūdzēt valsts pārvaldes iestādes izdoto administratīvo aktu vai rīcību! Atcerieties, ka jums ir iespēja aizstāvēt savas tiesības.

Piedāvāju juridisko palīdzību arī administratīvo pārkāpumu lietās, sagatavojot nepieciešamos dokumentus uzliktā administratīvā soda apstrīdēšanai un nodrošinot pārstāvību iestādē un tiesā atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam.

Piedāvāju sagatavot iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu valsts vai pašvaldības institūcijai, kā arī pieteikumu par administratīvā akta pārsūdzēšanu un citus dokumentus administratīvajai tiesai. Nodrošinu klienta pārstāvību iestādē un pārstāvību administratīvajā tiesā. Sniegšu jums konsultāciju par iespējām aizstāvēt jūsu tiesības administratīvajā procesā.

Komersantiem.

Ja esat komersants, iespējams  jums ir izdevīgāk  noslēgt līgumu par pilnu juridiska rakstura pakalpojumu, nekā  pieņemt darbā juristu, maksājot algu, veicot sociālās iemaksas, u.c. Sagatavošu līgumus un citus juridiskos dokumentus. Nodrošinu esošo dokumentu auditu, lai noteiktu to atbilstību likumdošanai. Piedāvāju arī veikt jūsu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās, strīdu risināšanā ar jūsu biznesa partneriem un tiesās, nodrošināšu jūsu darbinieku apmācību darba drošības jautājumos. Sniegšu arī izvērstas juridiskas konsultācijas.


         

 .